ბმული ღვარცოფული მოვლენები, კალაპოტის მორფომეტრია და შეფასების თეორიული საფუძვლები

Main Article Content

Khatuna Kiknadze
Keywords:
ღვარცოფული მოვლენები, კალაპოტის მორფომეტრია, შეფასება
Published: May 27, 2021

Article Details

Section
Dentistry, Pharmacy and Natural Sciences